Din tekst

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BRØNDUM-HVIDBJERG BORGERFORENING

§ 1.  Navn

Foreningens navn er Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening

§ 2.  Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Skive kommune.

§ 3.  Formål

Foreningens er upolitisk, og dens formål er at styrke lokalområdet som et godt sted at være bosat, have børn, og blive gammel.

Foreningen skal styrke sammenholdet i området ved at være platform for gennemførelse af aktiviteter, der tilgodeser individet såvel som behovet for socialt sammenværd på tværs af aldersgrupper og interesser. De enkelte aktiviteter varetages på vegne af bestyrelsen af en række underudvalg, der kan være permanente eller midlertidige afhængige af formål. I bilag 1 er givet et eksempel på en organisering af foreningens underudvalg.

Foreningens varetager medlemmers interesser med hensyn til rekreativ udnyttelse af ”Den gamle Grusgrav” på matrikel nr. 19 ap, Hvidbjerg By, Hvidbjerg samt 19 ag Hvidbjerg By, Hvidbjerg. Vedligeholdelse af området foregår efter nærmere aftale med Skive Kommune, der ejer arealet.

Foreningen skal være udviklingsorienteret både i forhold til den fysiske byudvikling som den personlige udvikling for alle alderstrin. Sidstnævnte bør efterstræbes ved tiltrækning af undervisningstilbud, kurser og events.

Foreningen skal være det naturlige sted, hvor Skive Kommune, nytilflyttere, borgerforeninger og andre eksterne kan henvende sig, hvis de ønsker information om eller kontakt til ressourcer i lokalområdet.

Foreningen skal til enhver tid gøre alt for at tegne lokalområdet udadtil, så andre bliver opmærksomme på områdets kvaliteter og ressourcer.

Foreningen er ansvarlig for opdatering af og indholdet på foreningens hjemmeside www.hvidbjergborgerforening.dk. Hjemmesiden skal i videst muligt omfang anvendes til opnåelse af ovenstående formål.

§ 4.  Medlemskab

Foreningens primære medlemmer er personer bosat indenfor Brøndum og Hvidbjerg sogne som afbilledet her:

Første medlemskab tilbydes snarest efter personernes tilflytning, når bestyrelsesmedlemmerne byder tilflytterne velkomne med en buket blomster.

Første års medlemskab for personer bosat indenfor Brøndum og Hvidbjerg sogne er gratis og regnes for den periode, der resterer mellem to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Fuld medlemsret indtræder ved betaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis, uanset om det er udfyldt medlemskort eller kontooversigt.

§ 5.  Kontingent

Kontingentet fastsættes kontingentet på den årlige generalforsamling og opkræves senest tre måneder efter bestyrelsens konstituering.

§ 6.  Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved på foreningens hjemmeside samt offentliggørelse i lokalpressen. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt og sted samt oplyse om evt. forudgående kendskab til indhold af nedenstående dagsordenspunkt 8, f.eks. bestyrelsens emner til behandling.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)            Valg af dirigent og referent

2)            Formandens beretning

3)            Godkendelse af regnskab

4)            Behandling af indkomne forslag

5)            Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6)            Valg til bestyrelsen

7)            Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)            Valg af revisorer og revisorsuppleant

9)            Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer med gyldigt medlemskort er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsen.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 20 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

§ 8.  Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.  Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 7 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. Bestyrelsen opkræver kontingent jf. foreningens rutelister.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen bland myndige personer bosat indenfor Brøndum og Hvidbjerg sogne. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år 4. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejder sekretæren et referat, som minimum i form af et beslutningsreferat. Referatet rundsendes inden en uge til bestyrelsens medlemmer til godkendelse, hvorefter det gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

§ 10.  Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 11.  Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12.  Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages mellemrum.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening eller institution med virke i Brøndum eller Hvidbjerg sogne.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2012.

Anders S. Rask

Formand

Kontakt os på post@hvidbjergborgerforening.dk
Webmaster: Maja Løndal - maja@loendal.eu

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk